Hôn nhân và Gia đình, Đất đai, Luật sư và tư vấn viên

2 quy định mới của Luật Đất đai sửa đổi sẽ có hiệu lực trong năm 2024

2 quy định mới của Luật Đất đai sửa đổi sẽ có hiệu lực trong năm 2024

Luật Đất đai mới dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2025. Tuy nhiên có 2 quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 04/2024. Cụ thể thế nào?

Lưu ý: Nội dung bài viết được căn cứ theo bản dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới nhất, bản 18/01/2024, Luật Nguyên Phát sẽ cập nhật khi có Luật Đất đai 2024 chính thức.

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vào sáng ngày 18/01/2024.

Về hiệu lực thi hành Điều 252 dự thảo Luật Đất đai 2024 quy định như sau:

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.

3. Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.

Khoản 9 Điều 60 của Luật này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực thi hành.

4. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 (sau đây gọi là Luật số 45/2013/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Có thể thấy, quy định tại Điều 190 và Điều 248 Luật Đất đai 2024 theo dự thảo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024.

Dự kiến có 2 quy định mới tại Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực trong năm 2024

Nội dung quy định của Điều 190 tại dự thảo Luật Đất đai 2024 mới nhất

Điều 190 dự thảo Luật Đất đai 2024 quy định về hoạt động lấn biển như sau:

Thứ nhất, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật.

– Hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc sau như:

+ Bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển; phù hợp với quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

+ Dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ về kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, đa dạng sinh học, các yếu tố tự nhiên, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

+ Phù hợp với quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị;

+ Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển; bảo đảm hài hòa lợi ích của tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động lấn biển và tổ chức, cá nhân khác có liên quan; bảo đảm quyền tiếp cận với biển của người dân, cộng đồng;

+ Hoạt động lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật….

– Khu vực biển được xác định để thực hiện hoạt động lấn biển trong quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư thì việc quản lý, sử dụng khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển như đối với đất đai trên đất liền.

Điều luật này cũng quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý, giao đất, cho thuê đất lấn biển và thanh tra, kiểm tra hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng khu vực lấn biển trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển; thanh tra, kiểm tra hoạt động lấn biển…

– Việc giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển được tiến hành đồng thời với việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Nội dung quy định tại Điều 248 dự thảo Luật Đất đai

Điều 248 dự thảo Luật Đất đai 2024 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017. Một vài sửa đổi như sau:

(1) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 14 về nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng

– Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

– Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ các dự án sau đây: dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh; dự án cấp thiết khác theo tiêu chí do Chính phủ quy định.”

(2) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 như sau:

–  Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Ủy ban nhân dân cấp huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

(3) Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 2 Điều 16 về việc Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng như sau:

“đ) Ban quản lý rừng đặc dụng đối với rừng phòng hộ xen kẽ trong diện tích rừng đặc dụng.”.

(4) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 về điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác như sau:

“1. Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.”.

(5)  Sửa đổi, bổ sung Điều 20 về thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trừ trường hợp thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí.”.

Xem chi tiết, đầy đủ nội dung của Điều 190 và Điều 248 tại dự thảo Luật Đất đai trình Quốc hội thông qua.

Trên đây là thông tin về 2 quy định mới của Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực trong năm 2024Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  1900.633.390 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

5/5 - (3 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.