– Tư vấn hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Hình Sự, Đầu tư và Kinh doanh, Sở hữu Trí tuệ, Thuế và Tài chính…
1. Sở hữu trí tuệ
2. Tư vấn đầu tư
3. Tư vấn thuế
4. Hình sự