Đất đai

Hướng dẫn làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất khi diện tích thực tế khác với trên giấy chứng nhận

Hướng dẫn làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất khi diện tích thực tế khác với trên giấy chứng nhận

Trong thực tiễn, trường hợp diện tích đất trên thực tế có chênh lệnh với diện tích đất trong giấy chứng nhận là không hiếm gặp, nếu gặp phải trường hợp như vậy, người dân cần lưu ý và thực hiện thủ tục như sau:

Diện tích đất trên giấy chứng nhận khác diện tích thực tế thì sẽ xác định thế nào?

Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định: 

“- Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

– Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 Luật Đất đai 2013”.

Như vậy, nếu diện tích trên giấy chứng nhận có sự chênh lệch so với diện tích thực tế thì tùy trường hợp sẽ giải quyết như sau:

– Trường hợp 1: Ranh giới thửa đất không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì được xác định theo diện tích thực tế;

– Trường hợp 2: Ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Thủ tục đổi giấy chứng nhận khi diện tích thực tế khác với diện tích trên giấy chứng nhận

* Hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp (giấy chứng nhận).

* Nơi nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân có thể nộp hồ sơ đổi giấy chứng nhận tại các địa điểm sau:

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

– Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nếu địa phương chưa thành lập Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

(Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.