Đất đai, Dịch vụ khác, Luật sư và tư vấn viên, Tin tức

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp sai về thông tin, người dân cần phải xử lý như nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp sai về thông tin, người dân cần phải xử lý như nào?

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Đất đai 2013

– Nghị định 43/2014 NĐ/CP

2. Sai thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xử lý như thế nào?

Luật Đất Đai 2013 có quy định các trường hợp cơ quan có thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong một số trường hợp sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013:

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

 – Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy khi người dân phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp sai thông tin thì hãy đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính lại sai sót về thông tin trong sổ.

3. Trường hợp diện tích đất trên sổ khác với diện tích đất trên thực tế thì giải quyết như nào?

Nhà nước sẽ thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013:

 – Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

 – Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

 – Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

 – Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Theo quy định trên trường hợp mà diện tích trên Sổ đỏ lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với thực tế thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi lại sổ đỏ và cấp đổi lại Sổ đỏ mới.

4.  Hồ sơ khi đính chính sổ đỏ

Theo Quyết định 1085/QĐ-BTNMT năm 2023 người làm thủ tục đính chính Sổ đỏ cần chuẩn bị một số hồ sơ đính chính Sổ đỏ như sau:

 – Bản gốc Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp.

 – Đơn đề nghị đính chính sổ đối với trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.